Gebruikersovereenkomst website AAB vzw – bescherming van persoonsgegevens en privacy

Airsoft Alliantie België vzw hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Indien aan de gebruikers persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat:

  • de persoonlijke gegevens worden ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde informatie of diensten te verstrekken
  • de persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden
  • de gebruikers steeds toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens en deze op juistheid kunnen controleren en onjuistheden kunnen doen verbeteren
  • AAB vzw zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik gemaakt wordt door derden van de gegevens.

De volledige gebruikersovereenkomst vind je hieronder:

Artikel 1 : Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten aangeboden door de site. De gebruiker van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2 : Aansprakelijkheid

Airsoft Alliantie België vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals deze vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Airsoft Alliantie België vzw zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers.

Airsoft Alliantie België vzw is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, of incidentele schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen van informatie.

Airsoft Alliantie België vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijke uitvallen of disfunctioneren van het systeem.

Airsoft Alliantie België vzw is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Airsoft Alliantie België vzw oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Airsoft Alliantie België vzw de elementen goedkeurt die deze sites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Airsoft Alliantie België vzw en de eigenaars van deze sites.

Artikel 3 : Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van Airsoft Alliantie België vzw. De gegevens kunnen enkel worden overgenomen voor persoonlijk of educatief gebruik, mits bronvermelding. Niets van de site mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Airsoft Alliantie België vzw. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor illegale doeleinden.

Artikel 4 : Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Airsoft Alliantie België vzw verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Airsoft Alliantie België vzw gebruikt worden om de gebruikers van de site op de hoogte te houden van de acties en campagnes. Airsoft Alliantie België vzw verbindt er zich toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek meegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gecorrigeerd. Airsoft Alliantie België vzw is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden, volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijd op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De gebruiker kan Airsoft Alliantie België vzw hiervoor contacteren via secretariaat@airsoftalliantiebelgië.be.

Artikel 5 : Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.